DutchEnglish

Disclaimer

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. PurpleHRM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij PurpleHRM of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan PurpleHRM. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PurpleHRM, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.Privacy Statement

You can visit this website without telling us who you are or revealing any information about yourself. There are situations where we need information from you in order for example to correspond with you, or a membership application. We strive at all times to let you know before we collect personal information via the Internet. This website uses a counter the number of visitors to the sites where they come from and what provider they have access to the internet. The results are only in aggregate and not individual identifiable form used.

Collected (personal) data will not be sold to third parties or made available. The exception of special circumstances, such as when required by law. You can also at any time request your information from our files to delete.

Exclusion of liability

All information on this website is intended for personal use. The information can not be relied. Modifications and typographical errors reserved. We strive to keep the information on this website as complete and accurate as possible be. PurpleHRM accepts no responsibility for damages of any kind caused by the use, incompleteness or inaccuracy of the information provided on this website.

Availability

The information and recommendations on this website without prior warning or notice. We strive to make this website as accessible as possible to, but we accept no responsibility for any consequences of (temporary) unavailability.

Copyright and intellectual property

The copyright of this website belongs to PurpleHRM or third parties who have authorized this (picture) material available to PurpleHRM. Except for downloading and printing of the information for their own personal use, it is not permitted to view the contents of the website, without the express written permission of PurpleHRM, to take, reproduce or in any manner whatsoever to distribute or disclose .

Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com