DutchEnglish
  • Home
  • Nieuws
  • Hogescholen voegen HR Analytics toe aan lesprogramma

Hogescholen voegen HR Analytics toe aan lesprogramma

PurpleHRM biedt HR-studenten springplank voor analytics

Hoofddorp, 14 januari 2014 – Vier Nederlandse hogescholen hebben zich aangesloten bij het QlikView Academic Program en onderkennen daarmee dat analytics niet mogen ontbreken in HR-lesprogramma’s binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Avans Hogeschool, de Hogescholen van Rotterdam en Amsterdam en Saxion Hogescholen zetten de QlikView-software in om studenten meer te leren over HR-analytics. Hiermee haken de opleiders in op de toenemende behoefte aan HR-analytics als onderdeel van het HR-vakgebied.

Het QlikView Academic Program biedt studenten, docenten en onderzoekers laagdrempelig en gratis toegang tot QlikView, een softwareoplossing voor user-driven business intelligence. Zo kunnen studenten binnen een leeromgeving kennismaken met analytics en de toepassingsmogelijkheden ervan. Tot voor kort waren het voornamelijk IT-studenten die gratis gebruik maakten van QlikView voor hun opleiding, maar QlikView-partner PurpleHRM maakte het ook voor HR-studenten mogelijk om straks met kennis van analytics het bedrijfsleven in te gaan.

Vincent Peters, RVP & MD Benelux, Oost-Europa, Rusland & CIS en Midden-Oosten en Afrika bij QlikTech: “Studenten van nu bereiden zich voor op een carrière in zeer uitdagende economische omstandigheden. De lat ligt echt hoog. Om in te kunnen spelen op continue veranderingen in de markt en snel te beslissen, zijn sterke analytische vaardigheden en tools onontbeerlijk. Het QlikView Academic Program is ontwikkeld om studenten de skills en tools mee te geven die ze nodig hebben om te slagen in het bedrijfsleven. Het programma biedt ondersteuning in het onderwijs door hands-on ervaring met analytics mogelijk te maken tijdens colleges. Het QlikView Business Discovery platform leert studenten cijfermatig naar dingen te kijken en helpt ze hun analytische denkvaardigheden te ontwikkelen; skills die ze straks in hun werk direct kunnen toepassen.”

Jeroen van der Sloot, salesmanager bij Purple HRM: “Er is veel aandacht voor de rol van data en analytics binnen het vakgebied HR. Waarom ontbreekt het dan nog in het curriculum van HR-opleidingen, vroegen wij ons af. Kennis over analytics kan immers al lang niet meer alleen worden toegedicht aan IT’ers. Met de door ons ontwikkelde oplossing binnen  QlikView kunnen studenten direct met analytics aan de slag. Ze leren HR-data beter te interpreteren en advies te geven aan directies op basis van analyses. De rol van HR-analytics binnen organisaties wordt steeds belangrijker. Studenten van HR-opleidingen moeten zich daar goed op kunnen voorbereiden. Instrumenten als QlikView zijn nodig om studenten beter te positioneren op de arbeidsmarkt.”


Over PurpleHRM

PurpleHRM is een internationaal opererende organisatie voor HR-Analytics en procesondersteuning. PurpleHRM is een joint venture van QlikView partner Rond Consulting en Dageraad Advies en heeft meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van Business Intelligence en HR-organisatieadvies.
PurpleHRM biedt software en services aan organisaties uit diverse branches wereldwijd. Hiervoor maakt PurpleHRM gebruik van haar grote netwerk van onafhankelijke resellers. Wij zijn in staat om in ieder land, voor iedere branche passende oplossingen te bieden die volledig aansluiten op de lokaal geldende wet- en regelgeving.


Over QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) geeft betekenis aan data zodat mensen hier concreet iets mee kunnen doen. Het QlikView Business Discovery Platform en het Qlik Customer Success Framework bieden de juiste mensen, techniek en dienstverlening om de strategische inzet van data te optimaliseren. Met Natural AnalyticsTM ondersteunt QlikView de manier waarop onze menselijke nieuwsgierigheid van nature informatie verwerkt en analyseert, om zo betere inzichten te krijgen en het beslisproces te vereenvoudigen. QlikView biedt businessgebruikers van kleine ondernemingen tot grote multinationals de inzichten die ze ad hoc nodig hebben en voorziet IT-professionals in hun behoefte aan beheersbaarheid en governance. QlikTech bedient als wereldwijd opererend bedrijf meer dan 30.000 klanten in ruim 100 landen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com/nl

Qlik™, QlikView™, QlikTech™, Data Dialogs™, Natural Analytics™, Qlik Customer Success Framework™ en het QlikTech logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB, geregistreerd in meerdere landen. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.


More information

PurpleHRM

Jeroen van der Sloot

0031 334 724 847
info@purplehrm.com

PurpleHRM offers students a stepping stone for HR analytics

Hoofddorp, 14 January 2014 – Four Dutch business universities have joined the QlikView Academic Program and recognize that analytics cannot be ignored in HR curricula in higher and scientific education. Avans University of Applied Sciences , the Business Universities of Rotterdam and Amsterdam, and Saxion University of Applied Sciences apply QlikView software in their programmes to learn students more about HR analytics With this, lecturers anticipate on the increasing need for HR analytics as part of the HR discipline.

The QlikView Academic Program provides students, teachers and researchers, easy and free access to QlikView , a software solution for user-driven business intelligence. In that way students meet with analytics and its applications within a learning environment . Until recently, it was mostly IT students who took advantage of free QlikView for their training , but QlikView partner Purple HRM also made ​​it possible for students to HR later with knowledge of analytics to go into the business world.

Vincent Peters, RVP & MD Benelux, Eastern Europe, Russia & CIS and MEA at QlikTech: “Today’s students are preparing for a career in a very challenging economic environment. The stakes are really high. In order to respond to continuous changes in the market and make quick decisions, strong analytical skills and tools are essential. The QlikView Academic Program is designed to provide students with the skills and tools they need to succeed in business. The program provides educational assistance to make use of QlikView during lectures through hands-on experience with analytics. The QlikView Business Discovery platform teaches students to look at things numerically and helps them to develop their analytical thinking skills, skills that they will be able to apply in their work environments immediately.”

Jeroen van der Sloot , sales manager at PurpleHRM: “There is a lot of attention to the role of data and analytics within the field of HR at the moment. Why is it still lacking in the curriculum of HR training then, we wondered. Knowledge of analytics can no longer be attributed to IT professionals only. With the HR template we developed for QlikView, students get to work with analytics directly. They learn to interpret HR data and advice the management based on their analysis. The role of HR analytics within organizations is becoming increasingly important. HR students at business universities should be able to prepare to that properly. Instruments such as QlikView are required to better position students for a job in the market.”

———-

About Purple HRM

PurpleHRM is a multinational organisation specialising in HR Analytics and process support, and started as a joint venture from QlikTech partner Rond Consulting. PurpleHRM has more than 15 years of experience in Business Intelligence and HR consultancy.

PurpleHRM provides software and services to organisations from a variety of industries worldwide, using its extensive network of independent resellers. We can provide the right solutions for any country and any industry that are fully compliant with local laws and regulations.

About QlikTech

QlikTech ( NASDAQ : QLIK ) gives meaning to data so that people here can concretely do something with it . The QlikView Business Discovery platform and QlikView Customer Success Framework provide the right people , technology and services to optimize . Strategic use of data With Natural AnalyticsTM QlikView supports the way our human curiosity naturally processes information and analyzes , in order to gain better insights and simplify . The decision process QlikView business users from small businesses to large multinationals the insights they need ad hoc and provides IT professionals in their need for manageability and governance . QlikTech serves as a global company, more than 30,000 customers in over 100 countries . For more information, visit www.qlikview.com /nl

QlikView ™ , ™ QlikView , QlikTech ™ , Data Dialogs ™ , Natural ™ Analytics , QlikView Customer Success Framework ™ and QlikTech logo are trademarks or registered trademarks of QlikTech International AB , registered in several countries . Other company names used here , product names and company logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners .

More information

PurpleHRM

Jeroen van der Sloot

0032 334 724 847

info@purplehrm.com

Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com