• Home
  • Nieuws
  • PurpleHRI in themadossier Strategische Personeelsplanning van FWG

PurpleHRI in themadossier Strategische Personeelsplanning van FWG

FWG bracht een themanummer uit over Strategische Personeelsplanning (SPP), hierin delen zorginstellingen hun praktijkervaringen met instrumenten voor SPP.
Marijke Stuyt, manager bedrijfsbureau van zorginstelling Novo uit Groningen, beschrijft in het themadossier waarom zij voor PurpleHRI kozen.

Wat doet het?
PurpleHRI is een applicatie die NOVO sinds voorjaar 2012 in gebruik heeft. Deze applicatie ontsluit op een eenvoudige manier data uit het personeelsinformatiesysteem. De gebruiker kan na een training van een dagdeel verschillende selecties, combinaties en inzichten direct zelf maken, zonder tussenkomst van een applicatiebeheerder of ICT-techneut. Er kunnen eenvoudig analyses op het vlak van kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelaties (K3R) gemaakt worden, waarbij ingezoomd kan worden op verschillende medewerker-groepen of bedrijfsonderdelen. Daarnaast wordt PurpleHRI ingezet voor het meetbaar maken van thema’s zoals in-, door- en uitstroom en projecties maken naar de toekomst.

Wat is het grootste voordeel?
De gebruiksvriendelijkheid en snelheid waarmee je over de juiste HR-managementinformatie beschikt.

Over NOVO
NOVO levert ondersteuning, begeleiding en behandeling aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. Bij NOVO werken bijna 1.500 medewerkers voor meer dan 2.500 kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. NOVO heeft meer dan 80 locaties verspreid in de provincie Groningen.
Voor het volledige dossier klikt u http://themadossier.fwg.nl/2/page5e.html (link)FWG released a special issue on Strategic Workforce Planning (SPP), they share their practical experiences with healthcare instruments for SPP.

Marijke Stuyt, business office manager of Novo institution from Groningen, describes in the theme file why they chose PurpleHRI.

What does it do?

PurpleHRI is an application that NOVO uses since spring 2012. This application discloses a simple way data from the personnel information. The user can after a training session of a different selections, combinations and insights directly themselves, without the intervention of an application administrator or IT technician. It is easy analysis in terms of quantity, quality, cost and labor relations (K3R) be made, which can be zoomed in on different employee groups or business units. Furthermore PurpleHRI used for the measurability of themes such as inflow, and outflow and projections into the future.

What is the biggest advantage?

The ease of use and speed with which you have the appropriate HR management information.

About NOVO

NOVO provides support, counseling and treatment to people with mental and / or physical disabilities and / or psychiatric disorder. With nearly 1,500 employees NOVO work for more than 2,500 children and adults with intellectual disabilities. NOVO has over 80 locations across the province of Groningen.

For the complete file, click  http://themadossier.fwg.nl/2/page5e.html (link)

Purple HRM 10 yrs connected

Op de hoogte blijven?

Vul onderstaand uw gegevens in en ontvang vrijblijvend de brochure

PurpleHRM B.V.

Wiekenweg 54F
3815KL Amersfoort
t. +31 (0)33 4724847
f. +31 (0)33 4721350
e. info@purplehrm.com